- Polityka prywatności strony internetowej www.rigbyjs.com

INFORMACJE OGÓLNE

I. Polityka prywatności:

Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.rigbyjs.com (odpowiednio, „Użytkownicy” oraz „Strona Internetowa”)

II. Administrator:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Rigby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (adres: al. Tadeusza Rejtana 20A, 35-310 Rzeszów; rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, numer KRS: 750952; NIP: 7952550800; kapitał zakładowy: PLN 6 000,00; adres email: hello@rigbyjs.com; „Administrator”).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Rodzaj danych, cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania:

Rodzaj danychCel przetwarzania danychPodstawa prawna
Imię, nazwisko, dane kontaktowe (p/w adres email) oraz nieuporządkowane dane (p/ w treść wiadomości).Komunikacja z Użytkownikiem, email marketing usług własnych Administratora.Prawo telekomunikacyjne – art. 172 ust. 1 w zw. z art. 174, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”) – art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz f (uzasadniony interes Administratora w postaci utrzymania komunikacji z Użytkownikiem i przedstawienia mu oferty).

II. Długość przetwarzania i przechowywania danych osobowych:

 1. Dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w tabeli powyżej.
 2. Pozostałe dane, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do wyczerpania się celu przetwarzania (decyduje data chronologicznie wcześniejsza). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, np. via hello@rigbyjs.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie udzielonej zgody.
 3. Wszelkie dane, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu Rodzaj danych Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Imię, nazwisko, dane kontaktowe (p/w adres email) oraz nieuporządkowane dane (p/ w treść wiadomości). Komunikacja z Użytkownikiem, email marketing usług własnych Administratora. Prawo telekomunikacyjne – art. 172 ust. 1 w zw. z art. 174, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”) – art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz f (uzasadniony interes Administratora w postaci utrzymania komunikacji z Użytkownikiem i przedstawienia mu oferty). wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie ich dalszego przetwarzania w tych celach – chyba że Administrator będzie mógł się powołać na i wykaże istnienie (i) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub (ii) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Obowiązek podawania danych osobowych:

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania danych osobowych Administratorowi. Nieprzekazanie danych może skutkować utratą możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub oferty dotyczącej usług Administratora.

IV. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że Administrator będzie mógł się powołać na i wykaże istnienie (i) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby Użytkownika lub (ii) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.

V. Realizacja uprawnień:

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dotyczącym realizacji uprawnień wskazanych w Sekcji IV Polityki. Żądania będą procedowane z uwzględnieniem przepisów RODO, w tym prawa do weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 2. Żądanie należy zgłosić, np. pisząc na adres hello@rigbyjs.com lub przesyłając je na adres siedziby Administratora.
 3. W sytuacji, gdy Administrator nie przetwarza danych Użytkownika (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego żądania), Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu żądania, Administrator poinformuje o tym Użytkownika i zamieści odnośną informację w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 5. Co do zasady Administrator adresuje żądanie Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niżw terminie jednego (1) miesiąca, licząc od dnia otrzymania odpowiedniego żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin może ulec wydłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany niezwłocznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika w zakresie korzystania ze Strony Internetowej należy zgłaszać na adres hello@rigbyjs.com lub przesyłając go na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji lub danychosobowych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji/danych osobowych w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnioneżadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Opowiedz nam o swoim projekcie

Myślisz o nowym projekcie? Zrealizujmy go!

Naciskając „Wyślij wiadomość” udzielasz nam, tj. Rigby, zgody na email marketing naszych usług w ramach komunikacji dotyczącej Twojego projektu. Zgodę możesz wycofać, np. pisząc na adres hello@rigbyjs.com.
Więcej
placeholder

Grzegorz Tomaka

Co-CEO & Co-founder

LinkedIn icon
placeholder

Jakub Zbaski

Co-CEO & Co-founder

LinkedIn icon